Reklamacje i zwroty


RELAMACJE I ZWROTY REGULUJE ODPOWIEDNIO:

I. DLA SKLEPU INTERNETOWEGO IQsklep - dotyczy produktów:


1. Sprzedawca odpowiada względem Zamawiającego jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną, wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm., a zatem reklamacja Towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną.
2. Zamawiający może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.
3. W celu złożenia reklamacji Zamawiający zobowiązany jest do odesłania rzeczy na adres Sprzedawcy.
7. Towar, który jest odsyłany musi być zaopatrzony w paragon fiskalny lub fakturę VAT lub inny dowód zawarcia transakcji. W związku z dokonaniem reklamacji Zamawiający wypełnia formularz reklamacyjny i wysyła go wraz z Towarem Sprzedawcy. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
4. W przypadku przesłania przez Zamawiającego formularza reklamacyjnego drogą elektroniczną, rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane jako odpowiedź zwrotna, również pocztą elektroniczną.
5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Zamawiającego.
6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Zamawiającego wraz z opinią o niezasadności reklamacji.


TERMINY I DEFINICJE:

Ilekroć w sklepie IQzdrowia.pl jest mowa o:

1. BioMind - należy przez to rozumieć administratora serwisu, Sylwię Draus-Ciepluch, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „BioMind” Sylwia Draus-Ciepluch z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Wincentego Pola 16, lok. 31, 35-021 Rzeszów, NIP: 8132963768, REGON: 366401089;
2. Serwisie – należy przez to rozumieć portal internetowy działający pod adresem internetowym http://iqzdrowia.pl/ prowadzony przez Sklep, zajmujący się sprzedażą detaliczną;
3. Sprzedawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej posiadającą aktywne konto na portalu prowadzonym przez Sklep, składającą ofertę sprzedaży Towaru;
4. Zamawiającym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą ze Sklepu w celu dokonywania zakupu Towaru;
5. Użytkowniku – należy przez to rozumieć podmiot (Zamawiającego lub Sprzedawcę), który poprzez akceptację Regulaminu uzyskał dostęp do Serwisu;
6. Loginie – należy przez to rozumieć indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie;
7. Haśle – należy przez to rozumieć ciąg o długości przynajmniej 7 znaków określony przez Użytkownika. Hasło wymagane jest do zalogowania się do Serwisu;
8. Rejestracji – należy przez to rozumieć jednorazową czynność polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonaną z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sklep;
9. Danych Osobowych - należy przez to rozumieć podane dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Serwis w celu określonym w Regulaminie;
10. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Sklepu, określający warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz prawa i obowiązki Użytkowników;
11. Koszyku – należy przez to rozumieć element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Zamawiającego Towary do zakupu;
12. Towarze - należy przez to rozumieć produkty oferowane w ramach Serwisu;
13. Ofercie - należy przez to rozumieć propozycję zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedawcę, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu;
14. Transakcji - należy przez to rozumieć procedurę zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towaru w ramach Serwisu.
15. Usłudze – należy przez to rozumieć usługę świadczoną przez Sklep w postaci udostępnienia przestrzeni w Serwisie umożliwiającej przeprowadzenie Transakcji pomiędzy Użytkownikami.
16. Wiadomości wewnętrznej - należy przez to rozumieć instrument Serwisu, służący do kontaktu miedzy Zamawiającym a Sprzedawcą, do którego BioMind ma dostęp, celem weryfikacji udostępnianych przez Użytkowników treści.


II. DLA PORTALU INTERNETOWEGO IQzdrowia - dotyczy usług:

1. Użytkownik winien kierować wszelkie reklamacje związane z zawartością Serwisu oraz ze świadczeniem Usług Drogą Elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu korzystając z formularza „Kontakt” znajdującego się na dole strony Serwis, bądź też przesyłając na adres Usługodawcy: iqzdrowia@gmail.com, właściwy formularz reklamacyjny, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Użytkownika.
3. Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone przez Usługodawcę niezwłocznie w terminie do 14 dni od dnia ich złożenia.
4. Odpowiedź na reklamację jak również informacja o przedłużeniu okresu do jej rozpoznania zostanie przesłana na adres e-mail, z którego reklamacja została skierowana, bądź też na adres pocztowy wskazany przez Użytkownika w formularzu reklamacyjnym
5. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1) wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
2) pomoc powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
3) skarga za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
6. Ze względu na fakt, iż Usługodawca nie jest stroną Umów zawieranych w ramach Serwisu pomiędzy Użytkownikami, wszelkie reklamacje bądź też roszczenia związane ze świadczonymi przez Sprzedawców Usługami/Produktami, winny być kierowane tylko i wyłącznie pod ich adresem. 

 

TERMINY I DEFINICJE:

Ilekroć w serwisie IQzdrowia.pl jest mowa o:

1. Regulamin IQzdrowia.pl - to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie http://iqzdrowia.pl/, który określa warunki świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, a także warunki świadczenia Usług przez Sprzedawców na rzecz Użytkowników.
2. Rejestracja - to utworzenie Konta Użytkownika przez Użytkownika, przy użyciu formularza rejestracyjnego Serwisu.
3. Użytkownik - to osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która po utworzeniu Konta Użytkownika, przy użyciu formularza rejestracyjnego Serwisu, zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi Drogą Elektroniczną.
4. Konsument - to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Usługodawca - to Sylwia Draus-Ciepluch, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „BioMind” Sylwia Draus-Ciepluch z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Wincentego Pola 16, lok. 31, 35-021 Rzeszów, NIP: 8132963768, REGON: 366401089, będąca jednocześnie administratorem i właścicielem Serwisu.
6. Serwis - to portal internetowy działający pod adresem internetowym http://iqzdrowia.pl/ świadczący na rzecz Użytkowników Usługi Drogą Elektroniczną, a także pośredniczący w Usłuach świadczonych zgodnie z treścią Oferty przez Sprzedawców na rzecz Użytkowników.
7. Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną - to świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usługi, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami, polegające na udostępnianiu za pośrednictwem Serwisu kompleksowych informacji związanych z szeroko pojętym zdrowiem, tj.: aktywnością fizyczną, dietą, urodą, rehabilitacją sportową i medyczną oraz wydarzeniami w tym obszarze.
8. Dane osobowe - to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania Użytkownika.
9. Usługa - to usługa świadczona zgodnie z treścią Oferty przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika, z którym Sprzedawca zawarł umowę w ramach Serwisu.
10. Produkt - to rzecz wskazana w sklepie internetowym IQ sklep, oferowana zgodnie z treścią Oferty przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika, z którym Sprzedawca zawarł umowę w ramach Serwisu,
11. Oferta - to skierowana przez Sprzedawcę do Użytkownika propozycja zawarcia umowy sprzedaży Produktu/Usługi za cenę w niej określoną. Dopuszczalne jest zamieszczenie w Ofercie dodatkowych postanowień, zwłaszcza dotyczących zasad płatności oraz czasu potrzebnego do realizacji zamówienia.
12. Umowa - to umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi Drogą Elektroniczną.
13. Zakładki - to podstrony Serwisu, podzielone tematycznie na: IQ sport, IQ dieta, IQ uroda, IQ rehab, IQ event oraz IQ sklep.
14. Sprzedawca - to podmiot (instytucjonalny lub indywidualny), którego dane oraz wykaz świadczonych Usług wraz z opisem, reklamą, ceną, zostają umieszczone w Serwisie, w poszczególnych Zakładkach, w szczególności:
a) dla IQ sport: sport indoor, sport outdoor, trenerzy i instruktorzy sportowi – w tym os. fizyczne,
b) dla IQ dieta: ośrodki leczenia nadwagi i otyłości, poradnie dietetyczne, dietetycy- w tym os. fizyczne,
c) dla IQ uroda: salony piękna, ośrodki spa, salony piękności, gabinety medycyny estetycznej oraz strażnicy urody - w tym os. fizyczne,
d) dla IQ rehab: ośrodki rehabilitacji i terapii, sanatoria i uzdrowiska, fizjoterapeuci - w tym os. fizyczne,
e) dla IQ event: imprezy sportowo-rekreacyjne, imprezy integracyjne, imprezy prywatne, imprezy prywatne, animatorzy - w tym os. fizyczne
15. Kupujący - to Użytkownik posiadający konto Moje IQzdrowia, który ma możliwość dokonania zakupu Usługi IQzdrowia i Produktów w IQsklepie.
16. Użytkownik instytucjonalny - firma – to kategoria Użytkowników posiadających po zalogowaniu konto Biznes IQzdrowia, do których w szczególności należą podmioty takie jak: centrum fitness, ośrodek sportowy, gabinet dietetyczny czy rehabilitacyjny, klinika, gabinet medyczny i kosmetyczny, sanatoria i uzdrowiska, obiekty i hotele SPA, obsługa eventowa inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą w obszarze zdrowia i urody.
17. Użytkownik indywidualny – osoba prywatna – to kategoria Użytkowników posiadających po zalogowaniu konto Moje IQzdrowia, do których w szczególności należą przedstawiciele grup zawodowych - trenerzy, dietetycy, kosmetyczki, fizjoterapeuci, animatorzy. Partner indywidualny ma możliwość korzystania z usługi prezentacji wizytówki personalnej, zarządzania danymi osób, posiadanych kwalifikacji certyfikatów, możliwością dodawania, edytowania, zmieniania swojej oferty, rejestrację profilu osobowego;
18. Kalendarium to pole informacyjne, na którym wszyscy Użytkownicy Serwisu, niezależnie od typu posiadanego Konta, mogą zamieszczać dane dotyczące wydarzenia z zakresu sportu i rekreacji, szkoleń, zajęć lub inne, dodane do Zakładek oraz zasobów Serwisu.
19. Grupy nieformalne to pole informacyjne, które może zostać stworzone przez każdego Użytkownika Serwisu, niezależnie od typu posiadanego Konta, dotyczące wydarzeń w określonym czasie i miejscu.
20. Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem, obejmujące: adres, adres poczty elektronicznej, telefon, lokalizację na mapie, stronę www, profil na facebook.com
21. Konto Użytkownika prywatnego (Moje IQzdrowia) to panel indywidualnej obsługi umożliwiający m.in. zarządzanie własnym profilem Użytkownika, tj. informacjami ogólnymi, regulaminem Użytkownika oraz zmianę hasła Konta, sprawdzanie rozliczeń, wystawianie własnych Usług/Produktów, podgląd wystawionych oraz sprzedanych przez Użytkownika Usług/Produktów, wprowadzanie wiadomości dla Kupujących dołączanej do e-maila z potwierdzeniem zamówienia, zawierającej informację na temat planowanego urlopu Użytkownika, przeglądanie ulubionych Usług/Produktów i Użytkowników Instytucjonalnych, wystawianie i przeglądanie wystawionych i otrzymanych opinii, ogłoszeń, w tym ogłoszeń o pracę (poszukują pracy), wysyłanie wiadomości, oraz wystawianie i przeglądanie wystawionych wydarzeń w Kalendarium oraz na Grupach Nieformalnych, dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania;
22. Konto Użytkownika - Firmy (Biznes IQzdrowia) to panel indywidualnej obsługi umożliwiający m.in. zarządzanie własnym profilem Użytkownika, tj. informacjami ogólnymi na temat Użytkownika oraz jego kadry i regulaminu sprzedaży Usług/Produktów, a także zmianę hasła Konta, sprawdzanie rozliczeń, wystawianie własnych Usług/Produktów, podgląd wystawionych oraz sprzedanych przez Użytkowników Usług/Produktów, wprowadzanie wiadomości dla Kupujących dołączanej do e-maila
z potwierdzeniem zamówienia, zawierającej informację na temat planowanego urlopu Użytkownika, przeglądanie ulubionych Usług/Produktów i Sprzedawców, wystawianie i przeglądanie wystawionych i otrzymanych opinii, ogłoszeń, w tym ogłoszeń o pracę (dam pracę), wysyłanie wiadomości oraz wystawianie i przeglądanie wystawionych wydarzeń w Kalendarium oraz na Grupach Nieformalnych, dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.