Regulamin serwisu IQzdrowia

Data publikacji: 01.07.2017 r.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ http://IQzdrowia.pl/

 

I. DEFINICJE


Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1. Regulamin IQzdrowia.pl -
to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie http://iqzdrowia.pl/, który określa warunki świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, a także warunki świadczenia Usług przez Sprzedawców na rzecz Użytkowników.
2. Rejestracja -
to utworzenie Konta Użytkownika przez Użytkownika, przy użyciu formularza rejestracyjnego Serwisu.
3. Użytkownik -
to osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która po utworzeniu Konta Użytkownika, przy użyciu formularza rejestracyjnego Serwisu, zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi Drogą Elektroniczną.
4. Konsument -
to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Usługodawca -
to Sylwia Draus-Ciepluch, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „BioMind” Sylwia Draus-Ciepluch z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Wincentego Pola 16, lok. 31, 35-021 Rzeszów, NIP: 8132963768, REGON: 366401089, będąca jednocześnie administratorem i właścicielem Serwisu.
6. Serwis -
to portal internetowy działający pod adresem internetowym http://iqzdrowia.pl/ świadczący na rzecz Użytkowników Usługi Drogą Elektroniczną, a także pośredniczący w Usługch świadczonych zgodnie z treścią Oferty przez Sprzedawców na rzecz Użytkowników.
7. Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną
- to świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usługi, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami, polegające na udostępnianiu za pośrednictwem Serwisu kompleksowych informacji związanych z szeroko pojętym zdrowiem, tj.: aktywnością fizyczną, dietą, urodą, rehabilitacją sportową i medyczną oraz wydarzeniami w tym obszarze.
8. Dane osobowe -
to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania Użytkownika.
9. Usługa -
to usługa świadczona zgodnie z treścią Oferty przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika, z którym Sprzedawca zawarł umowę w ramach Serwisu.
10. Produkt -
to rzecz wskazana w sklepie internetowym IQ sklep, oferowana zgodnie z treścią Oferty przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika, z którym Sprzedawca zawarł umowę w ramach Serwisu,
11. Oferta -
to skierowana przez Sprzedawcę do Użytkownika propozycja zawarcia umowy sprzedaży Produktu/Usługi za cenę w niej określoną. Dopuszczalne jest zamieszczenie w Ofercie dodatkowych postanowień, zwłaszcza dotyczących zasad płatności oraz czasu potrzebnego do realizacji zamówienia.
12. Umowa -
to umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi Drogą Elektroniczną.
13. Zakładki -
to podstrony Serwisu, podzielone tematycznie na: IQ sport, IQ dieta, IQ uroda, IQ rehab, IQ event oraz IQ sklep.
14. Sprzedawca -
to podmiot (instytucjonalny lub indywidualny), którego dane oraz wykaz świadczonych Usług wraz z opisem, reklamą, ceną, zostają umieszczone w Serwisie, w poszczególnych Zakładkach, w szczególności:
1) dla IQ sport:
sport indoor, sport outdoor, trenerzy i instruktorzy sportowi – w tym os. fizyczne,
2) dla IQ dieta:
ośrodki leczenia nadwagi i otyłości, poradnie dietetyczne, dietetycy- w tym os. fizyczne,
3) dla IQ uroda:
salony piękna, ośrodki spa, salony piękności, gabinety medycyny estetycznej oraz strażnicy urody - w tym os. fizyczne,
4) dla IQ rehab:
ośrodki rehabilitacji i terapii, sanatoria i uzdrowiska, fizjoterapeuci - w tym os. fizyczne,
5) dla IQ event:
imprezy sportowo-rekreacyjne, imprezy integracyjne, imprezy prywatne, imprezy prywatne, animatorzy - w tym os. fizyczne
15. Kupujący -
to Użytkownik posiadający konto Moje IQzdrowia, który ma możliwość dokonania zakupu Usługi IQzdrowia i Produktów w IQsklepie.
16. Użytkownik instytucjonalny - firma –
to kategoria Użytkowników posiadających po zalogowaniu konto Biznes IQzdrowia, do których w szczególności należą podmioty takie jak: centrum fitness, ośrodek sportowy, gabinet dietetyczny czy rehabilitacyjny, klinika, gabinet medyczny i kosmetyczny, sanatoria i uzdrowiska, obiekty i hotele SPA, obsługa eventowa inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą w obszarze zdrowia i urody.
17. Użytkownik indywidualny – osoba prywatna –
to kategoria Użytkowników posiadających po zalogowaniu konto Moje IQzdrowia, do których w szczególności należą przedstawiciele grup zawodowych - trenerzy, dietetycy, kosmetyczki, fizjoterapeuci, animatorzy. Partner indywidualny ma możliwość korzystania z usługi prezentacji wizytówki personalnej, zarządzania danymi osób, posiadanych kwalifikacji certyfikatów, możliwością dodawania, edytowania, zmieniania swojej oferty, rejestrację profilu osobowego;
18. Kalendarium -
to pole informacyjne, na którym wszyscy Użytkownicy Serwisu, niezależnie od typu posiadanego Konta, mogą zamieszczać dane dotyczące wydarzenia z zakresu sportu i rekreacji, szkoleń, zajęć lub inne, dodane do Zakładek oraz zasobów Serwisu.
19. Grupy nieformalne -
to pole informacyjne, które może zostać stworzone przez każdego Użytkownika Serwisu, niezależnie od typu posiadanego Konta, dotyczące wydarzeń w określonym czasie i miejscu.
20. Dane Kontaktowe Użytkownika -
to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem, obejmujące: adres, adres poczty elektronicznej, telefon, lokalizację na mapie, stronę www, profil na facebook.com
21. Konto Użytkownika prywatnego (Moje IQzdrowia) -
to panel indywidualnej obsługi umożliwiający m.in. zarządzanie własnym profilem Użytkownika, tj. informacjami ogólnymi, regulaminem Użytkownika oraz zmianę hasła Konta, sprawdzanie rozliczeń, wystawianie własnych Usług/Produktów, podgląd wystawionych oraz sprzedanych przez Użytkownika Usług/Produktów, wprowadzanie wiadomości dla Kupujących dołączanej do e-maila z potwierdzeniem zamówienia, zawierającej informację na temat planowanego urlopu Użytkownika, przeglądanie ulubionych Usług/Produktów i Użytkowników Instytucjonalnych, wystawianie i przeglądanie wystawionych i otrzymanych opinii, ogłoszeń, w tym ogłoszeń o pracę (poszukują pracy), wysyłanie wiadomości, oraz wystawianie i przeglądanie wystawionych wydarzeń w Kalendarium oraz na Grupach Nieformalnych, dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania;
22. Konto Użytkownika - Firmy (Biznes IQzdrowia) -
to panel indywidualnej obsługi umożliwiający m.in. zarządzanie własnym profilem Użytkownika, tj. informacjami ogólnymi na temat Użytkownika oraz jego kadry i regulaminu sprzedaży Usług/Produktów, a także zmianę hasła Konta, sprawdzanie rozliczeń, wystawianie własnych Usług/Produktów, podgląd wystawionych oraz sprzedanych przez Użytkowników Usług/Produktów, wprowadzanie wiadomości dla Kupujących dołączanej do e-maila z potwierdzeniem zamówienia, zawierającej informację na temat planowanego urlopu Użytkownika, przeglądanie ulubionych Usług/Produktów i Sprzedawców, wystawianie i przeglądanie wystawionych i otrzymanych opinii, ogłoszeń, w tym ogłoszeń o pracę (dam pracę), wysyłanie wiadomości oraz wystawianie i przeglądanie wystawionych wydarzeń w Kalendarium oraz na Grupach Nieformalnych, dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.

II. ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA

1. Użytkownik, który chce w pełni skorzystać z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną oraz innych Usług Serwisu powinien uprzednio dokonać skutecznej Rejestracji. Efektem pomyślnej Rejestracji jest powstanie Konta, które zakładane jest dla każdego Użytkownika Serwisu.
2. Warunkiem niezbędnym dokonania Rejestracji jest uprzednia akceptacja Regulaminu.
3. Rejestracja polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem internetowym http://iqzdrowia.pl/uzytkownicy/rejestracja, zgodnie z jego treścią.
4. Użytkownik w celu dokonania Rejestracji oraz założenia Konta, dokonuje wyboru czy Rejestruje się jako „osoba prywatna” (Użytkownik indywidualny - prywatny) czy jako „firma” (Użytkownik instytucjonalny – firma). Jednocześnie zobowiązany jest podać Login, adres e-mail oraz Hasło, które w celu usunięcia jakichkolwiek pomyłek, należy powtórzyć.
5. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, skuteczna rejestracja ww. podmiotów może być dokonana tylko i wyłącznie przez osobę fizyczną uprawnioną do ich reprezentowania. W przypadku gdy do reprezentacji uprawnionych jest kilka osób łącznie, osoba fizyczna działająca w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, musi legitymować się ważnym pełnomocnictwem do takiego działania.
5. Użytkownik wskazując unikalny Login i Hasło, za pomocą, których będzie logował się do Konta, zobowiązany jest do nieujawniania danych służących do autoryzacji w Koncie osobom trzecim i ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki ujawnienia tych danych. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego Loginu oraz Hasła do Konta.
6. W wyniku uzupełnienia formularza o ww. dane, a zwłaszcza dane o których mowa w pkt 4 oraz wybraniu opcji „załóż konto”, system Serwisu niezwłocznie wysyła na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail, link aktywujący Konto wraz z informacją o korzyściach płynących z uzupełnienia przez Użytkownika swoich danych podanych w profilu.
7. Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą gdy osoba rejestrująca się kliknie w link aktywacyjny, wysłany na adres e-mail Użytkownika, w konsekwencji prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowania Regulaminu przez Użytkownika.
8. Dostęp do swojego profilu i Konta Użytkownik uzyska dopiero po zakończeniu procesu Rejestracji, szczegółowo opisanego powyżej. Użytkownik po zalogowaniu się na swojej Konto, wybierając zakładkę „Mój profil”, ma możliwość w dowolnym momencie samodzielnie poprawiać i zmieniać wprowadzone uprzednio przez siebie dane. Typ konta oraz Login nie podlegają zmianie.
9. W przypadku gdy Użytkownik zapomni Hasła, na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link przekierowujący Użytkownika na stronę internetową Serwisu, umożliwiający zmianę Hasła.
10. Adres e-mail jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Użytkownika i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
11. Użytkownik uzyska pełną funkcjonalność Serwisu:
1) w przypadku Użytkownika indywidualnego - prywatnego, odblokuje możliwość dodawania Usług/Produktów, w sytuacji gdy uzupełni swoje Konto o następujące, zaznaczone zieloną gwiazdką dane: imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość, telefon, tagi, lokalizacja na mapie, branża w której Użytkownik działa, specjalność;
2) w przypadku Użytkownika instytucjonalnego - firmy, odblokuje widoczność swojego profilu w Serwisie, oraz uzyska możliwość dodawania Usług/Produktów, w sytuacji gdy uzupełni swoje Konto o następujące, zaznaczone fioletową gwiazdką dane: pełna nazwa firmy, e-mail, adres, kod pocztowy, miejscowość, telefon, tagi, lokalizacja na mapie, branża w jakiej działa Użytkownik, regulamin sprzedaży swoich Usług/Produktów.
12. Dane kontaktowe podane przez Użytkownika, pozwalają na oznaczenie Sprzedawcy bądź Kupującego (strony umowy sprzedaży) zawartej w drodze przyjęcia Oferty. Podany przez Użytkownika adres, w razie wątpliwości poczytuje się za adres do doręczeń, tj. adres, na który winien zostać doręczony zakupiony Produkt lub zakupiona Usługa, bądź jakakolwiek korespondencja.
13. Użytkownik dokonując Rejestracji oświadcza, że:
1) podane w nim dane są kompletne i zgodne z prawdą,
2) jest uprawniony do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną,
3) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
4) zapoznał się z Regulaminem IQzdrowia i zobowiązuje się go przestrzegać.
14. Usługodawca podejmuje wszelkie działania, celem weryfikacji prawdziwości tożsamość swoich Użytkowników, przy czym nie można wykluczyć, że Użytkownicy dokonując Rejestracji oraz zakładając Konto podadzą fałszywe dane, nie potwierdzające ich rzeczywistej tożsamości.
15. Użytkownicy, którzy dokonując Rejestracji, jak również oferując i nabywając Usługi/Produkty podadzą nieprawdziwe, niepełne, nieaktualne dane, niepotwierdzające ich rzeczywistej tożsamości, ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu.
16. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Kont innych Użytkowników, udostępnianie, a także przenoszenie praw do Konta przez Użytkowników na osoby trzecie. Nie dotyczy to jednak przypadku udostępnienia przez Użytkownika Instytucjonalnego - firmy, Konta Biznes IQzdrowia, osobie uprawnionej do występowania oraz wykonywania czynności w jego imieniu.
17. Nikomu nie przysługuje roszczenie o członkostwo na Serwisie IQzdrowia.

III. WARUNKI I ZASADY REALIZACJI USŁUG

1. Za wyjątkiem zastrzeżenia o którym mowa w Rozdziale V „WYMOGI TECHNICZNE”, pkt 6-9) Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną dostępne są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika bezpłatne Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną polegające na udostępnianiu Użytkownikom dostępu do materiałów publikowanych w Serwisie, tj. kompleksowych informacji związanych z szeroko pojętym zdrowiem, tj: aktywnością fizyczną, dietą, urodą, rehabilitacją sportową i medyczną oraz wydarzeniami w tym obszarze. 
3. Możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi w Serwisie informacjami mają wszyscy Użytkownicy sieci Internet odwiedzający Serwis.

 

IV. TREŚĆ OFERTY

 

1. W celu stworzenia opisu Oferty Sprzedawca wypełnia dostępny na stronie Serwisu formularz, w którym należy w szczególności zamieścić:
1) typ Oferty, polegający na sprecyzowaniu czy Sprzedawca oferuje Usługę, czy też Produkt,
2) rodzaj Usługi/Produktu, ze szczególnym wskazaniem jej głównej kategorii i podkategorii,
3) nazwę Usługi/Produktu wraz z jej opisem,
4) cenę Usługi/Produktu, bądź też jej cenę promocyjną,
5) ilość oferowanych Usług/Produktów, możliwość dokonania rezerwacji, bądź ich dostępność, która może zostać określona w drodze wskazania przedziału czasowego, bądź też określenia dni wraz z podaniem godzin, w które Usługa będzie dostępna,
6) sposób odbioru Usługi/Produktu, tj. przesyłka on-line, paczkomat, kurier bądź też odbiór osobisty w przypadku którego należy wskazać dokładne miejsce odbioru,
7) lokalizację Sprzedawcy,
2. Opis Oferty może być uzupełniony o miniatury zdjęć, w formacie .jpeg bądź też .jpg. Wczytywane zdjęcie nie może być mniejsze od wymiarów 600px na 600px.
3. Zabronione jest umieszczanie w opisie Oferty treści naruszających przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), Regulaminu, a także słów, wyrażeń bądź zwrotów, które zostały użyte niezgodnie z normami obyczajowymi.
4. Istotne dla Oferty treści powinny być wprowadzane w formie tekstowej w języku polskim.
5. Cena Usługi określona w Ofercie musi być wskazana w polskich złotych w wysokości brutto.
6. Treść Oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Usługi. Treść Oferty powinna być zgodna
z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów.
7. Oferta nie może być sprzeczna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także zawierać treści obraźliwych, naruszających dobre obyczaje, godzących w moralność publiczną, jak również reklam, treści promocyjnych i ogłoszeniowych oraz innych elementów zachęcających bądź umożliwiających zakup Usługi/Produktu poza Serwisem,
8. Przez działania zachęcające bądź umożliwiające zakup Usługi/Produktu poza Serwisem rozumie się wszelkie działania zmierzające do zawarcia umowy poza Serwisem, w szczególności polegające na zamieszczaniu w treści Oferty, bądź na profilu Użytkownika linku przekierowującego do serwisu innego niż IQzdrowia, bądź też wiadomości motywującej i informującej o możliwości sprzedaży lub zakupu danej Usługi/Produktu poza Serwisem IQzdrowia,
9. Nie stanowi działania, o którym mowa w pkt 8) umieszczenie w treści Oferty, adresu strony internetowej Użytkownika, bądź też odesłania do jego profilu na Facebooku, pod warunkiem, że Użytkownik nie prowadzi na nich sprzedaży, jak również innej działalności komercyjnej.
10.W sytuacji gdy kontakt z Kupującym nawiązany został za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca nie może podejmować działań, zmierzających do zakończenia okresu dostępności Usługi/Produktu w ramach Serwisu, tylko i wyłącznie aby sprzedaż Usługi/Produktu odbyła się poza Serwisem z ominięciem obciążających Sprzedawcę opłat, o których mowa w Rozdziale VIII „OPŁATY” pkt. 3).
11. W sytuacji gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik naruszył reguły, o których mowa w pkt 8), Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Oferty z Serwisu.
12. W razie naruszenia obowiązku, o którym mowa w pkt 10) Usługodawca zastrzega sobie prawo do ponownej aktywacji Oferty, a w przypadku gdy sprzedaż Usługi/Produktu została już dokonana, traktuje się ją jako dokonaną w ramach Serwisu, która uprawnia Usługodawcę do dochodzenia od Sprzedawcy wszelkich należnych mu opłat.
13. Powtarzające się naruszenia przez Użytkownika reguł, o których mowa w pkt 8) i 10), uprawniają Usługodawcę do usunięcia Konta Użytkownika i pozbawienia go możliwości sprzedaży oraz zakupu Usług/Produktów w ramach Serwisu.
14. Sprzedawca nie może dokonać skutecznej zmiany treści Oferty wobec Użytkownika, z którymi zawarł umowę w ramach Oferty. Zakazane jest dokonywanie zmian przez Sprzedawcę treści Oferty, które stanowią zmianę oferowanej Usługi/Produktu bądź ich właściwości.
15. W chwili opublikowania Oferty, Sprzedawca wyraża zgodę na wykorzystanie jej treści w całości lub w części w celach promocyjno-marketingowych zarówno w Serwisie, jak i poza nim.
16. Usługodawca w żadnym wypadku nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami Serwisu. Usługodawca nie udziela również gwarancji w jakiejkolwiek postaci, co do jakości Produktów i Usług oferowanych w Serwisie przez Użytkowników
17. Sprzedawca nie może oferować oraz sprzedawać Usług/Produktów, nie mając do tego odpowiednich uprawnień, Usług/Produktów pozbawionych atestów, certyfikatów, jak również tych których obrót jest zabroniony na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
18. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za oferowanie bądź sprzedaż: Usług/Produktów nie mając do tego uprawnień, Usług/Produktów pozbawionych atestów, certyfikatów, a także tych których obrót jest zabroniony. Sprzedawca ponosi również odpowiedzialność za właściwości oferowanych przez siebie Produktów/Usług, za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, oraz wszelkie jej błędy lub nieścisłości. Wszelkie roszczenia Kupującego z tego tytułu mogą być adresowane tylko i wyłącznie pod adres Sprzedawcy.
19. Od momentu opublikowania Oferty, Sprzedawca jest związany jej treścią.
20. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym ma miejsce wówczas, gdy Kupujący przechodząc kolejne etapy składania zamówienia, wybierze daną Ofertę, potwierdzając to naciśnięciem przycisku „dodaj do koszyka”, a ukończy ją poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam”.
21. W przypadku Użytkowników, którzy nie posiadają Konta na Serwisie, a chcą dokonać jednorazowego zakupu Usług/Produktów, należy wypełnić odpowiedni formularz i nacisnąć „zamawiam i płacę”. W ich przypadku, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy.
22. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju Oferty, Użytkownik będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.
23. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości ponownej edycji zawartości koszyka oraz dodawania kolejnych Usług/Produktów do złożonego zamówienia.

V. WYMOGI TECHNICZNE

1. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik chce korzystać z Serwisu:
1) Procesor 1000 MHz;
2) Pamięć RAM: 512 MB;
3) Dostęp do Internetu, którego minimalna przepustowość powinna wynosić 1 Mb
4) Przeglądarka: wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript, z włączona obsługą Cookie, jak i za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w przeglądarkę internetową.
2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną była bezpieczna tzn., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
3. Usługodawca oświadcza, iż niezależnie od podjętych działań, mających na celu zabezpieczenie Serwisu, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Użytkownik powinien liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania jego danych przez osoby nieuprawnione. Dlatego Użytkownik powinien, w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych, stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.
4. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Serwisu, w szczególności inny wygląd Serwisu, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy i inne, bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Serwis dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia Loginu i Hasła lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Usługodawca zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Serwisu i powiadomienie Usługodawcy poprzez formularz kontaktowy lub maila: info@iqzdrowia.pl
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub łączu internetowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną.
6. Usługodawca nie zapewnia stałego dostępu do Serwisu. Usługodawca oświadcza, że prace konserwacyjne i techniczne, przeprowadzane w ramach Serwisu, a których zamiarem jest jego rozwój, mogą mieć negatywny wpływ na jego pełną użyteczności, jednak w miarę możliwości podejmowane będą przez Usługodawcę działania, zmierzające bezpośrednio do ograniczenia, wynikających z powyższego dla Użytkowników, jakichkolwiek utrudnień. 
7. Spodziewane, bądź też uprzednio zaplanowane przez Usługodawcę prace, przeprowadzane będą w godzinach, w których liczba odwiedzających Serwis Użytkowników jest najmniejsza. O każdym przypadku koniecznych prac konserwacyjnych, trwających co najmniej, 2 dni robocze, Użytkownicy zostaną zawiadomieni przez Usługodawcę z odpowiednim wyprzedzeniem bądź w drodze komunikatu umieszczonego na głównej stronie Serwisu, bądź wiadomością e-mail, przesłaną na adres podany przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie. 
8. Uprzedniego ogłoszenia Usługodawcy nie wymagają jednak prace konserwacyjne i techniczne, trwające dłużej niż 2 dni, wywołane przyczynami niezawinionymi i niemożliwymi do przewidzenia przez Usługodawcę. W tym przypadku Usługodawca winien jednak poinformować Użytkowników o spodziewanym terminie ich usunięcia. 
9. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu IQzdrowia w komputerze Użytkownika instalowane są pliki typu "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną. Więcej informacji na temat plików typu "cookies" znajduję się w Rozdziale XV. „POLITYKA PRYWATNOŚCI”.

 

VI. SPRZEDAWCY

1. Sprzedawca, korzystając z Usług Serwisu i akceptując Regulamin, w szczególności zasady dotyczące zamieszczania Ofert, zobowiązuje się do kontaktu z Użytkownikiem w sposób określony w Regulaminie IQzdrowia.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem IQzdrowia, Sprzedawcy zobowiązani są postępować zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego IQsklep, opublikowanym na stronie internetowej http://iqzdrowia.pl
3. Sprzedawca zobowiązany jest również przestrzegać swój własny Regulamin, podanym podczas Rejestracji Konta, a jego warunki nie mogą być sprzeczne z Regulaminami, o których mowa w pkt. 2).
4. Niezależnie od obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, a także Regulaminu, o którym mowa w pkt 2, na Sprzedawcy będącym przedsiębiorcą, wobec Kupującego ciążą wszelkie obowiązki informacyjne, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

VII. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownicy, którzy zarejestrowali się i korzystają z Serwisu, zobowiązani są korzystać z jego funkcjonalności zgodnie z prawem, dobrymi zwyczajami oraz zasadami prawidłowego korzystania z Serwisu IQzdrowia. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za umieszczane przez nich w Serwisie treści, w tym za treści udostępniane w ramach Grup nieformalnych, Kalendarium.
2. Dane umożliwiające dostęp do Konta, Użytkownik winien zachować tylko dla siebie i zobowiązany jest podejmować wszelkie działania, zmierzające do zachowania ich w tajemnicy oraz zapobiegać ujawnieniu ich nieuprawnionym osobom trzecim. W sytuacji, gdy Użytkownik dysponuje informacjami na temat bezprawnego korzystania z jego Konta lub Konta innego Użytkownika przez nieupoważnioną do tego osobę trzecią, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę.
3. Dane adresowe, adresy e-mail oraz wszelkie inne dane kontaktowe Użytkowników, pozyskane przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z Serwisu, nie mogą być udostępniane osobom trzecim, a także wykorzystywane w sposób sprzeczny z ich pierwotnym przeznaczeniem.
4. Użytkownikom nie wolno publikować treści, stosować szkodliwych technik, jak również podejmować jakichkolwiek innych działań, których celem jest wyrządzenie Serwisowi, Użytkownikom, bądź też osobom trzecim szkody, stworzenie dla Użytkowników oraz osób trzecich niedogodności w zakresie korzystania z Serwisu, a także nadmierne obciążenie, naruszenie integralności, stabilności lub dostępności Serwisu oraz narażenie na szkody.
5. Z uwagi na fakt, iż za pośrednictwem Internetu zawartość Serwisu dostępna jest w wymiarze globalnym, Usługodawca zastrzega, iż w określonych przypadkach, konieczne jest przestrzeganie przez Użytkowników, przepisów prawa obowiązujących w innych państwach.

 

VIII. OPŁATY


1. Odwiedziny i przeglądanie treści Serwisu IQzdrowia oraz wszelkich podstron z ofertami, sklepów i profili Użytkowników, a także instalacja aplikacji IQzdrowia są nieodpłatne oraz nie wymagają Rejestracji. Aby skorzystać z bardziej zaawansowanych funkcji, w szczególności, aby wystawiać Oferty sprzedaży Usług/Produktów i kupować Usługi/Produkty, wymagana jest Rejestracja Użytkownika.
2. Rejestracja oraz członkostwo Użytkowników są nieodpłatne.
3. Usługodawca (serwis IQzdrowia) pobiera należności wyłącznie do Sprzedawców, w formie opłat, prowizji i innych wynagrodzeń, określonych w Załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.

IX. PRAWO UŻYTKOWANIA TREŚCI

 

1. Serwisowi IQzdrowia przysługują wszelkie prawa związane z użytkowaniem treści zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, w szczególności prawo do rozpowszechniania, upubliczniania i modyfikacji treści umieszczanych w Serwisie przez Użytkownika w celu świadczenia Usług zgodnie z Umową, a wypowiedzenie Umowy, jeżeli charakter zamieszczonych treści na to pozwala, nie pozbawia Serwisu tych praw.
2. Prawo użytkowania, o którym mowa powyżej, przyznaje Serwisowi również prawo do powielania, przetwarzania, upubliczniania, edycji, nadawania, przekazywania do publikacji, bądź też innego wykorzystywania umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie treści w celach promocyjnych, tj. reklamy nie tylko samego Serwisu, ale również ukazujących się na nim Ofert poszczególnych Użytkowników. Reklama może mieć postać reklamy internetowej, drukowanej, bądź też innej emitowanej w środkach masowego przekazu. Wraz z rozwiązaniem Umowy, prawo do reklamy wygasa, z zastrzeżeniem prawa do dalszego wykorzystywania już stworzonych materiałów promocyjnych, w odniesieniu do których ma zastosowanie co najmniej 3 miesięczny okres przejściowy.
3. Wszystkie prawa, określone w pkt. 1 i 2 powyżej, przyznane Serwisowi przez Użytkowników, mają charakter zwykłych, nieograniczonych terytorialnie i nieodpłatnych praw użytkowania, które zgodnie z wolą Usługodawcy, w sytuacji, gdy nie pozostaje to w sprzeczności z interesami Użytkowników, mogą być przenoszone, jak również być przedmiotem licencji.

X. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną może być rozwiązana przez Usługodawcę lub Użytkownika.
2. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny, przez samodzielne usunięcie swojego Konta.
3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną i usunąć Konto Użytkownika w następujących przypadkach:
1) naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
2) umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
3) wykorzystywania Usługi o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną niezgodnie z jej przeznaczeniem,
4. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy założenia Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Użytkownik, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2017 poz. 459), może bez podawania przyczyny odstąpić od Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 
2. Konsument może odstąpić od Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną. Oświadczenie o odstąpieniu musi być wyrażone jasno, w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości, co do rzeczywistego zamiaru Konsumenta. 
3. Konsument chcąc skorzystać z przysługującego mu prawa do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, winien przekazać Usługodawcy stosowne pisemne oświadczenie na adres Usługodawcy: ul. Wincentego Pola 16, lok. 31, 35-021 Rzeszów, bądź też drogą elektroniczną na adres e-mail: info@iqzdrowia.pl, bądź też telefonicznie pod nr +48 665003550. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
4. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie jego otrzymania.
5. Dla zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, niezbędne jest przesłanie Usługodawcy, przed jego upływem, oświadczania.

 

XII. REKLAMACJE 

1. Użytkownik winien kierować wszelkie reklamacje związane z zawartością Serwisu oraz ze świadczeniem Usług Drogą Elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu korzystając z formularza „Kontakt” znajdującego się na dole strony Serwis, bądź też przesyłając na adres Usługodawcy: iqzdrowia@gmail.com, właściwy formularz reklamacyjny, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Użytkownika.
3. Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone przez Usługodawcę niezwłocznie w terminie do 14 dni od dnia ich złożenia.
4. Odpowiedź na reklamację jak również informacja o przedłużeniu okresu do jej rozpoznania zostanie przesłana na adres e-mail, z którego reklamacja została skierowana, bądź też na adres pocztowy wskazany przez Użytkownika w formularzu reklamacyjnym
5. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1) wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
2) pomoc powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
3) skarga za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Ze względu na fakt, iż Usługodawca nie jest stroną Umów zawieranych w ramach Serwisu pomiędzy Użytkownikami, wszelkie reklamacje bądź też roszczenia związane ze świadczonymi przez Sprzedawców Usługami/Produktami, winny być kierowane tylko i wyłącznie pod ich adresem.


XIII. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Niezależnie od powyżej przedstawionych przypadków, wyłączających możliwość pociągnięcia Usługodawcy do odpowiedzialność z jakiegokolwiek tytułu, Usługodawca zwolniony jest również z odpowiedzialności, w sprawach dotyczących realizacji Umów pomiędzy Użytkownikami. 
2. Brak dostępności Serwisu, polegający w szczególności na niemożności wystawienia jakiejś Usługi/Produktu, ogłoszenia, wydarzenia, a także brak dostępności sprawiający, że Umowa sprzedaży zawierana w ramach Serwisu nie dojdzie do skutku, nie może być podstawą roszczeń kierowanych przeciwko Usługodawcy, jak również wyłączną przyczyną odpowiedzialności Usługodawcy. 
3. Wyłącza się również odpowiedzialność Usługodawcy, z powodu wad wywołanych przez Usługodawcę istniejących już w chwili zakładaniu przez Usługobiorcę Konta.
4.. Użytkownik Serwisu zwolni z odpowiedzialności Usługodawcę w przypadku, gdy inni Użytkownicy, bądź też osoby trzecie, będą kierować pod jego adresem, jakiekolwiek roszczenia, będące wyłącznym wynikiem nadużycia przez Użytkownika przysługujących mu praw, bądź naruszenia ciążących na Użytkowniku obowiązków.
5. W przypadku, gdy konsekwencją naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa bądź Regulaminu, będzie prowadzony przeciwko Usługodawcy spór sądowy lub pozasądowy, Użytkownik niezwłocznie na żądanie Usługodawcy, działając zgodnie z najwyższą starannością, a także zgodnie ze swoja najlepszą wiedzą, dostarczy Usługodawcy wszelkich informacji, dokumentów oraz materiałów niezbędnych do obrony.


XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z warunkami Regulaminu.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca, który dokonuje przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
3. Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Usługodawcę w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy stronami a także przesyłania informacji handlowych.
4. Usługodawca zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych Użytkownika odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. 
5. Usługodawca zabezpiecza w szczególności Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. Usługodawca zapewnia, iż dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkownika.
7. Pozyskane Dane Osobowe Użytkownika będą:
1) przetwarzane zgodnie z prawem w celach statystycznych i sprzedażowych, zwłaszcza w drodze analizy ruchu w ramach Serwisu (Google Analytics) ze względu na konieczność oceny użyteczności oraz poprawy funkcjonalności Serwisu;
2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawą prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
9. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do Usługodawcy. 
10. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną i jest to jednoznaczne z usunięciem założonego uprzednio Konta.
11. Jeśli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane Osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
12. Usługodawca informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Usługodawcy związane ze świadczeniem Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany podczas Rejestracji.

 

XV. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Sposób wykorzystania z pozyskanych od Użytkowników informacji:

Pozyskiwanie przez Serwis informacji od Użytkowników pozwala na utrzymanie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, personalizowanie treści i sugerowanie Użytkownikom różnych rozwiązań. Dzięki gromadzonym informacjom możliwe jest zrozumienie, w jaki sposób Użytkownicy korzystają
z interesujących ich elementów Usług oraz zasobów Serwisu. Serwis IQzdrowia w żadnym wypadku nie będzie odsprzedawał danych Użytkowników. Dane Użytkowników mogą zostać udostępnione jedynie firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej Uzytkownika lub dokonania przez niego płatności on-line, a także firmie spedycyjnej, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla finalizacji transakcji zawartej z Sprzedawcą w ramach Serwisu IQzdrowia. Dane Użytkowników, nie zostaną wykorzystane przez firmy obsługujące transakcje płatnicze, jak również firmy spedycyjne, w żadnym innym celu niż ten, o którym mowa powyżej.

2. Komunikacja z Użytkownikiem

Serwis korzysta z informacji na temat Użytkownika przy wyborze wysyłanych treści marketingowych, w prowadzonej komunikacji na temat Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną i w celu informowania o zmianach w Regulaminach.
Serwis komunikuje się z Użytkownikami głównie drogą elektroniczną, jednakże w sytuacjach nagłych, wymagających niezwłocznej komunikacji, Serwis może porozumiewać się Użytkownikami, także drogą telefoniczną. Użytkownik Serwisu, który zgłosił chęć otrzymywania newslettera, będzie go otrzymywał na podany podczas Rejestracji adres e-mail. Newsletter obejmował będzie tylko i wyłącznie wiadomości o charakterze promocyjno – reklamowym, związane z ofertą Serwisu. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywanie newsletter.

3. Wyświetlanie i monitorowanie reklam i usług
Pozyskiwanie przez Serwis informacji od Użytkowników pozwala na udoskonalania systemów reklamowych i pomiarowych, co z kolei ma na celu wyświetlanie interesujących Użytkownika reklam zarówno w obrębie Serwisu, jak i poza nim, oraz mierzenie skuteczności i zasięgu – tak reklam, jak i Usług.

W serwisie stosowany jest system analizy ruchu (Google Analytics). W tym celu Google Analytics stosuje pliki cookies. Zbieramy te dane w celu oceny użyteczności serwisu IQzdrowia.pl oraz poprawy jakości funkcjonowania IQsklepu.
Polityka cookies i innych podobnych technologii

Serwis stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, oraz może używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne,
w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
3) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
4) analizy ruchu w ramach Serwisu (Google Analytics), w celu oceny jego użyteczności oraz poprawy jego funkcjonalności, zmierzającej do zapewnienia każdemu Użytkownikowi, prawa do korzystania z Serwisu w pełnym wymiarze,
5) dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Serwis stosuje następujące rodzaje plików cookies:
1) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z Usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
3) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
4) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
5) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować
o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje
w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych, którzy z nami współpracuje Serwis.

Informacje zawarte w logach dostępowych

Podobnie jak większość wydawców serwisów internetowych, Serwis zbiera informacje dotyczące korzystania z serwisów internetowych przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych
z administracją serwerów Serwisu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej Użytkowników.
Informujemy, iż Serwis może zostać zobowiązany do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Wezwania i nakazy sądowe oraz zapobieganie szkodom

Usługodawca zastrzega sobie prawo do uzyskiwania dostępu do informacji Użytkownika, przechowywania ich i udostępniania w przypadku wezwań i nakazów sądowych, jeżeli w dobrej wierze uzna, że jest do tego zobowiązany przepisami prawa. Może to dotyczyć również wezwań
i nakazów z jurysdykcji spoza terytorium Polski, w przypadku których w dobrej wierze uznane zostanie, że jest to wymagane przepisami prawa danej jurysdykcji, dotyczy Użytkowników z danej jurysdykcji i jest zgodne ze standardami międzynarodowymi. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do uzyskiwania, przechowywania i przekazywania informacji w przypadku opartego na dobrej wierze przekonania, że jest to niezbędne do wykrycia oszustw i innych działań niezgodnych
z prawem, zapobieżenia tego typu działaniom lub zniwelowania ich skutków, do ochrony Serwisu, Użytkownika i innych osób, a także do zapobieżenia zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. Możliwe jest przykazanie innym podmiotom informacji o wiarygodności konta Użytkownika, mając na względzie zapobieganie oszustwom i nadużyciom, tak w obrębie Serwisu, jak i poza nim. Uzyskiwane przez Usługodawcę informacje mogą być wyświetlane, przetwarzane i zachowane przez dłuższy czas, jeżeli są one przedmiotem nakazu lub wezwania sądowego, dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania lub dochodzeń dotyczących naruszeń warunków lub zasad uregulowanych za pośrednictwem udostępnionych Regulaminów, albo jeśli przechowywanie ich może w inny sposób zapobiegać szkodom. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do przechowywania informacji
o kontach zablokowanych Użytkowników w wyniku naruszenia Regulaminu przez nie dłużej niż rok
w celu zapobiegania kolejnym naruszeniom i innym przypadkom łamania Regulaminu.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Użytkowników mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenie niniejszego Regulaminu, jak również przepisów prawa powszechnie obowiązującego, możliwe jest udostępnienie danych Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości.

Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo wglądu do swoich danych, jak również może żądać ich korekty, bądź też usunięcia.


XVI. ZMIANY W REGULAMINIE


1. Usługodawca uprawniony jest w każdym czasie dokonać skutecznej zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Nowa wersja Regulaminu, celem umożliwienia Użytkownikom zapoznania się z jego treścią, winna zostać uprzednio przesłana każdemu Użytkownikowi drogą mailową, na adres podany przy Rejestracji, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem jego obowiązywania. Jednocześnie nowa wersja Regulaminu udostępniona zostaje na stronie Serwisu, w sposób umożliwiający Użytkownikom zapoznanie się z jego treścią.
3. Nowe warunki stosuje się do każdego Użytkownika, który przed rozpoczęciem obowiązywania nowego Regulaminu, nie zgłosił Usługodawcy wyraźnego sprzeciwu w przedmiocie objęcia go postanowieniami nowego lub rozszerzonego Regulaminu.
4. Jednocześnie z przesłaniem nowej wersji Regulaminu, Usługodawca pouczy Użytkownika o prawie, terminie i skutkach wniesienia sprzeciwu. Skuteczne złożenie sprzeciwu uprawnia Usługodawcę do wypowiedzenia Użytkownikowi, Umowy o świadczenie Usług Drogą Elektroniczną.


XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez związanie się Regulaminem.
2. Naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, upoważnia Usługodawcę do usunięcia Konta danego Użytkownika.
3. Użytkownik może uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu: http://iqzdrowia.pl/strony/regulamin
4. Usługodawca zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne, logotypy, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych.
5. Zmiana danych teleadresowych Usługodawcy, zmiana danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej nie stanowi zmiany Regulaminu. 
6. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zmianach danych teleadresowych na 7 dni przed ich dokonaniem, a o zmianach wskazanych w ust. 5 niezwłocznie, gdy staną się prawnie skuteczne.
7. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.