Regulamin IQsklepu

Data publikacji: 01.07.2017 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO IQsklep

Kontakt ze IQsklepem: http://iqzdrowia.pl/kontakt

I. Terminy i definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. BioMind - należy przez to rozumieć administratora serwisu, Sylwię Draus-Ciepluch, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „BioMind” Sylwia Draus-Ciepluch z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Wincentego Pola 16, lok. 31, 35-021 Rzeszów, NIP: 8132963768, REGON: 366401089;
 2. Serwisie – należy przez to rozumieć portal internetowy działający pod adresem internetowym http://iqzdrowia.pl/ prowadzony przez Sklep, zajmujący się sprzedażą detaliczną;
 3. Sprzedawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej posiadającą aktywne konto na portalu prowadzonym przez Sklep, składającą ofertę sprzedaży Towaru; 
 4. Zamawiającym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą ze Sklepu w celu dokonywania zakupu Towaru;
 5. Użytkowniku – należy przez to rozumieć podmiot (Zamawiającego lub Sprzedawcę), który poprzez akceptację Regulaminu uzyskał dostęp do Serwisu;
 6. Loginie – należy przez to rozumieć indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie;
 7. Haśle – należy przez to rozumieć ciąg o długości przynajmniej 7 znaków określony przez Użytkownika. Hasło wymagane jest do zalogowania się do Serwisu;
 8. Rejestracji – należy przez to rozumieć jednorazową czynność polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonaną z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sklep;
 9. Danych Osobowych - należy przez to rozumieć podane dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Serwis w celu określonym w Regulaminie;
 10. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Sklepu, określający warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz prawa i obowiązki Użytkowników;
 11. Koszyku – należy przez to rozumieć element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Zamawiającego Towary do zakupu;
 12. Towarze - należy przez to rozumieć produkty oferowane w ramach Serwisu;
 13. Ofercie- należy przez to rozumieć propozycję zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedawcę, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu;
 14. Transakcji - należy przez to rozumieć procedurę zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towaru w ramach Serwisu.
 15. Usłudze – należy przez to rozumieć usługę świadczoną przez Sklep w postaci udostępnienia przestrzeni w Serwisie umożliwiającej przeprowadzenie Transakcji pomiędzy Użytkownikami.
 16. Wiadomości wewnętrznej - należy przez to rozumieć instrument Serwisu, służący do kontaktu miedzy Zamawiającym a Sprzedawcą, do którego BioMind ma dostęp, celem weryfikacji udostępnianych przez Użytkowników treści.

II. Zawarcie umowy, Rejestracja

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i zaakceptowania Regulaminu.
2. Użytkownik, zakładając Konto dokonuje wyboru czy Rejestruje się jako „osoba prywatna” czy jako „firma”, jednocześnie zobowiązany jest podać:
1) Login,
2) adres e-mail,
3) Hasło.
3. Użytkownik wskazując unikalny Login i Hasło, zobowiązany jest do nieujawniania danych służących do autoryzacji w Koncie osobom trzecim i ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki ujawnienia tych danych.
4. W przypadku gdy Użytkownik zapomni Hasło, na podany podczas Rejestracji adres e-mail zostanie automatycznie przesłane nowe Hasło.
5. Sklep zobowiązuje się do podjęcia wszelkich technicznie możliwych i uzasadnionych kroków w celu ochrony danych zgromadzonych na Koncie przed dostępem i ingerencją osób trzecich, jak również przed nieuprawnionym użyciem Konta.
6. Użytkownik dokonując Rejestracji oświadcza, że:
1) podane w nim dane są kompletne i zgodne z prawdą,
2) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
3) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
4) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
7. Adres e-mail jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Użytkownika i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

III. Wymogi techniczne

1. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik chce korzystać z Serwisu:
1) Procesor 1000 MHz;
2) Pamięć RAM: 512 MB;
3) Dostęp do Internetu, którego minimalna przepustowość powinna wynosić 1 Mb
4) Przeglądarka: wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript, z włączona obsługą Cookie, jak i za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w przeglądarkę internetową
2. Sklep dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
3. Sklep oświadcza, iż niezależnie od podjętych działań, mających na celu zabezpieczenie Serwisu, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną Użytkownik powinien liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania jego danych przez osoby nieuprawnione. Dlatego Użytkownik powinien, w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych, stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.
4. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Serwisu, w szczególności inny wygląd Serwisu, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy i inne, bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Sklep dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia Loginu i Hasła lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Sklep zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Serwisu.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub łączu internetowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.


IV. Ochrona Danych Osobowych

1. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep, zgodnie z warunkami Regulaminu.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest BioMind, który dokonuje przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3. Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez BioMind w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy stronami a także przesyłania informacji handlowych.
4. BioMind zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych Użytkownika odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. 
5. BioMind zabezpiecza w szczególności dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. BioMind zapewnia, iż dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkownika.
7. Pozyskane Dane Osobowe Użytkownika będą:
1) przetwarzane zgodnie z prawem;
2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

8. BioMind zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawą prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
9. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do BioMind.
10. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług i jego to jednoznaczne z usunięciem założonego uprzednio Konta.
11. Jeśli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane Osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
12. BioMind informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od BioMind związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany podczas Rejestracji.

V. Polityka Cookies

1. Sklep oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu cookies. Są to informacje, które serwer Sklepu zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie “rozpoznawany” przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem. System cookies nie przeszkadza w działaniu komputera Użytkownika i można go wyłączyć. Pliki typu cookies umożliwiają:
1) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;
2) tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
3) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
4) dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
3. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z Usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
3) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony Serwisu,
4) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
5) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4. Użytkownik Serwisu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
5. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ustawienia domyślne większości przeglądarek są ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym. 

VI. Sprzedawcy

1. Sprzedawca, korzystając z Usług Serwisu akceptuje Regulamin, w szczególności zasady dotyczące Transakcji, opłat, zwrotu Towaru i gwarancji. Zobowiązuje się do kontaktu z Zamawiającym w sposób określony w Regulaminie.
2. Zabronione jest umieszczanie w opisie Oferty treści naruszających przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), Regulaminu, a także słów, wyrażeń bądź zwrotów, które zostały użyte niezgodnie z normami obyczajowymi.
3. Oferta nie może zawierać reklam, treści promocyjnych i ogłoszeniowych oraz innych elementów umożliwiających zakup Towaru poza Serwisem.
4. Sprzedawca nie może dokonać skutecznej zmiany treści Oferty wobec Zamawiającego, z którymi zawarł umowę w ramach Oferty.
5. Od momentu opublikowania Oferty, Sprzedawca jest związany jej treścią.
6. W chwili opublikowania Oferty, Sprzedawca wyraża zgodę na wykorzystanie jej treści w całości lub w części w celach promocyjno-marketingowych Serwisu.
7. Treść Oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
8. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.
9. Zabronione jest przesyłanie przez Sprzedawcę za pośrednictwem Wiadomości wewnętrznych informacji innych, niż związanych z Transakcją, w szczególności mających na celu dokonanie Transakcji poza Serwisem.
10. BioMind zastrzega sobie prawo do:
1) zablokowania dostępu do treści Wiadomości wewnętrznych pomiędzy Użytkownikami, jeśli są one sprzeczne z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami BioMind,
2) usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez Użytkowników, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu,
3) zablokowania Konta Użytkownika w przypadku naruszenia Regulaminu,
4) podjęcia wszelkich innych kroków zapewniających działanie Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami.

 

VII. Opłaty

1. Usługi świadczone przez BioMind w ramach Serwisu są odpłatne. 
2. Wszystkimi opłatami obciążany jest Sprzedawca. 
3. Należności za Towar od Zamawiającego otrzymuje BioMind, po potrąceniu opłaty za Usługę, w terminie 3 dni roboczych przekazuje pozostałą należność Sprzedawcy.
4. Wysokość opłat, zasady ich pobierania, oraz sposób naliczania, a także zasady wystawiania i przesyłania faktur reguluje Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

VIII. Składanie Zamówienia

 

1. Zamówienia odbywa się za pośrednictwem systemu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.
2. Każde złożone Zamówienie otrzymuje swój numer, który Zamawiający jest obowiązany podać przy każdym kontakcie ze Sprzedawcą.
3. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego akceptacji całego Zamówienia i dokonaniu płatności za zakupiony Towar na wskazany rachunek bankowy Sklepu. W tytule przelewu należy podać nadany numer Zamówienia.
4. Termin płatności za zamówiony Towary wynosi 7 dni od dnia ostatecznego zaakceptowania Zamówienia, chyba, że Strony ustaliły inaczej.
5. Przy składaniu Zamówienia Zamawiający jest obowiązany do podania adresu do wysyłki.
6. Sklep nie jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedawca oraz Zamawiający są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.
7. Zamawiający zawiera umowę ze Sprzedawca, potwierdzając zakup za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”
8. Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Sprzedawca wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wiadomości tej Zamawiający otrzymuje dane do przelewu.
9. Zamawiający, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za Towar w ciągu 7 dni.
10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Sklep w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Sprzedawcy do sprzedaży, wypłacalność Zamawiających oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.
11. Podstawą do realizacji Zamówienia złożonego przez Zamawiającego jest prawidłowe wypełnienie formularzy widocznych podczas składania
12. W tytule przelewu należy podać nadany numer Zamówienia.
13. Sklep po otrzymaniu 100% należności, w ciągu 1 dnia roboczego, poinformuje Sprzedawcę o możliwości przystąpienia do realizacji Zamówienia.
14. Sklep przyjmuje Zamówienia 24 godziny na dobę w ciągu całego roku. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16:00 oraz soboty, niedziele i święta, będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu Zamówienia.

IX. Realizacja Zamówienia

1. Realizacja Zamówienia nastąpi po złożeniu prawidłowego Zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz po dokonaniu płatności w formie przelewu bankowego z podaniem w tytule przelewu dokładnego numeru Zamówienia nadanego przez system internetowy Sklepu.
2. Paczki są wysyłane za pomocą firmy kurierskiej lub poczty polskiej. Czas dostawy paczki przez firmę kurierską nie wlicza się do czasu realizacji Zamówienia.
3. W przypadku niedostarczenia paczki (w przeciągu 6 dni roboczych od akceptacji projektów), Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę wraz z podaniem numeru Zamówienia.

X. Dostawa i koszty wysyłki

1. Zamówione produkty dostarczane są na terytorium całego kraju.
2. Zapłata jest zawsze sumą kwoty za zakupione produkty i koszt wysyłki.
3. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Zamawiającego podczas składania Zamówienia.
4. Sprzedawca określa zasady i koszty wysyłki i informuje o nich w sposób precyzyjny Zamawiającego.

XI. Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu, który jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu.
2. W celu odstąpienia, Zamawiający informuje Sprzedawcę, w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu, wysłanego na adres e-mail Sprzedawcy. Zamawiający może skorzystać również z formularza zwrotu. Wzór odstąpienia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zwrotu Towaru nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zwrotnej.
4. W przypadku odstąpienia, Sprzedawca zwraca Zamawiającemu wszystkie otrzymane należności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Zamawiającego o decyzji w sprawie wykonania prawa odstąpienia.
5. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
6. Płatność podlega zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Zamawiającego w formularzu zwrotu.

XII. Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada względem Zamawiającego jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną, wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm., a zatem reklamacja Towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną.
2. Zamawiający może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.
3. W celu złożenia reklamacji Zamawiający zobowiązany jest do odesłania rzeczy na adres Sprzedawcy.
7. Towar, który jest odsyłany musi być zaopatrzony w paragon fiskalny lub fakturę VAT lub inny dowód zawarcia transakcji. W związku z dokonaniem reklamacji Zamawiający wypełnia formularz reklamacyjny i wysyła go wraz z Towarem Sprzedawcy. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
4. W przypadku przesłania przez Zamawiającego formularza reklamacyjnego drogą elektroniczną, rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane jako odpowiedź zwrotna, również pocztą elektroniczną.
5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Zamawiającego.
6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Zamawiającego wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

XIII. Rachunki i faktury VAT

1. Ceny Towarów podane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
2. Na życzenie Zamawiającego, zawarte przy składaniu Zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu, Sprzedawca wystawi fakturę VAT, o ile Zamawiający poda wszystkie niezbędne dane do sporządzenia faktury VAT.

XIV. Rozstrzyganie sporów

1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a BioMind, której przedmiotem są Usługi świadczone w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
2. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez BioMind w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
3. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu.
4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl
5. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

XV. Postanowienia końcowe

1. BioMind zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez związanie się Regulaminem.
2. Naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, upoważnia BioMind do usunięcia Konta danego Użytkownika.
3. Użytkownik może uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu, w tym pobierać go, utrwalać oraz kopiować w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu: http://iqzdrowia.pl/strony/regulamin
4. BioMind zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne, logotypy, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych.
5. Zmiana danych teleadresowych BioMind, zmiana danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej nie stanowi zmiany Regulaminu.
6. BioMind poinformuje Użytkownika o zmianach danych teleadresowych na 7 dni przed ich dokonaniem, a o zmianach wskazanych w ust. 4 niezwłocznie, gdy staną się prawnie skuteczne.
7. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07. 2017 r.

 

Załącznik nr 1 - WYSOKOŚĆ OPŁAT, ZASADY ICH POBIERANIA oraz ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR
Załącznik nr 2 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Załącznik nr 3 - WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO